Loading...
   ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ศักยภาพ สมรรถนะ และความสามารถในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานดังกล่าว จำเป็นต้องสร้างมาตรฐานของผู้ที่ดำเนินการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ทั้งผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ คณาจารย์นิเทศ ผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีองค์ความรู้ ศักยภาพ และสมรรถนะด้าน CWIE ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะทำให้การผลิตบัณฑิตเป็นไปตามเป้าหมาย
   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) สำหรับนำมาใช้พัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะและศักยภาพของผู้ดำเนินการด้าน CWIE ดังกล่าว