กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ และรางวัลทูต CWIE ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 - ประเภทสถานศึกษา คณาจารย์นิเทศ ที่ปรึกษาการทำงาน ผู้ปฏิบัติการและสถานประกอบการ
16 พ.ค. 2566 ถึง
16 พ.ค. 2566
ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ และรางวัลทูต CWIE ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 - ประเภทนักศึกษา โครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
15 พ.ค. 2566 ถึง
15 พ.ค. 2566
ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education
03 ก.พ. 2566 ถึง
03 ก.พ. 2566
ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง ชั้น 3 โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566
03 ม.ค. 2566 ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566
28 ธ.ค. 2565 ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ และรางวัลทูต CWIE ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
28 ธ.ค. 2565 ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4
22 ธ.ค. 2565 ถึง
23 ธ.ค. 2565
ณ ห้องประชุมพรสราญ ชั้น 1 โรงแรม เฮือนต้นนุ่น และห้องฝึกอบรม 6 ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3
28 พ.ย. 2565 ถึง
29 พ.ย. 2565
ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 1 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ITSC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการหลักสูตร CWIE และ EEC Model Type A
24 พ.ย. 2565 ถึง
25 พ.ย. 2565
ณ ห้องประชุมพระแม่ธรณี 4 - 5 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร