Loading...
กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 2/2567
17 มิ.ย. 2567 ถึง
17 มิ.ย. 2567
ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา)
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567
06 มิ.ย. 2567 ถึง
06 มิ.ย. 2567
ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การแถลงข่าว “งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY)” ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567
24 พ.ค. 2567 ถึง
24 พ.ค. 2567
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา)
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567
15 พ.ค. 2567 ถึง
15 พ.ค. 2567
ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา)
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567
13 พ.ค. 2567 ถึง
13 พ.ค. 2567
ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2
การอบรม หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) (นำร่อง)
01 พ.ค. 2567 ถึง
02 พ.ค. 2567
ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
11 เม.ย. 2567 ถึง
11 เม.ย. 2567
ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรฯ CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2567
29 มี.ค. 2567 ถึง
29 มี.ค. 2567
ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง“การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยแห่งความสําเร็จของหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ในการสร้างสมรรถนะบัณฑิตไทยให้พร้อมสู้โลกแห่งการทํางาน"
26 มี.ค. 2567 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM