กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่
การอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ" เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง
27 ม.ค. 2565 ถึง
29 ม.ค. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING
การอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ" เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
12 ม.ค. 2565 ถึง
14 ม.ค. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 4/2565
11 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 3/2565
23 ธ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมจัดทำสื่อนำเสนอและใบงานสำหรับการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
13 ธ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 2/2565
01 ธ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
(เรื่องการปรับเกณฑ์การคัดเลือกผลงานฯ)
25 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1/2565
11 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย (18A) ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ ครั้งที่ 1/2565
05 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุม 18B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 และรูปแบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)