ผลการค้นหา พบ 14 รายการ

แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
TOR + ฟอร์มเสนอหลักสูตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับตลาดแรงงาน 2565
ดาวน์โหลด
ความหมายและรูปแบบการจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบ (พร้อมตัวอย่างหลักสูตร)
ดาวน์โหลด
การสนับสนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบฟอร์มแผนฯ 2564/รายงานการดำเนินงานการจัด CWIE 2563)
ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประชาสัมพันธ์และนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล CWIE
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูล CWIE สิทธิ์สถาบันอุดมศึกษา (ปรับปรุง 17 มี.ค. 2564)
ดาวน์โหลด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) English Version
ดาวน์โหลด