ผลการค้นหา พบ 20 รายการ

สป.อว. เดินหน้าอบรมระบบการใช้งานและระบบรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ให้แก่สถาบันอุด...

สป.อว. ได้ลงพื้นที่จัดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล CWIE และระบบรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอุดมศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 – 23 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 206 คน ซึ่งได้รับเกียรติ...

ประกาศวันที่ : 16 มกราคม 2566, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
สป.อว. จัดเต็มเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ระห...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 : ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการพัฒนาและกำหนดสมรรถนะคณาจารย์นิเทศและผู้น...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องมะลิ ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและกำหนดสมรรถนะของคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE และปรับปรุงหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE ผ่านระบบ Zoom Video...

ประกาศวันที่ : 02 สิงหาคม 2565, โดย : ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดี...

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2565(National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รูปแบบ CWIE ระดับเคร...

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนล่าง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดังนี้-เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ เมื่...

ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. หารือการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Demand และ Supply

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมการจัดการงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทร...

ประกาศวันที่ : 03 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ หลังสถาน...

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจาก BOI สกพอ. กระทรวงแรงงานและที...

ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับก...

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีผู้ร่วมรับฟังรวมประมาณ 100 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย...

ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE DAY ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สป.อว. ถ.ศรีอยุธยา โดยมี ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศ. ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และ ดร.อรสา ภาววิม...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดี...

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564(National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)