ผลการค้นหา พบ 15 รายการ

งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รูปแบบ CWIE ระดับเคร...

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนล่าง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดังนี้-เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ เมื่...

ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. หารือการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Demand และ Supply

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมการจัดการงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทร...

ประกาศวันที่ : 03 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ หลังสถาน...

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจาก BOI สกพอ. กระทรวงแรงงานและที...

ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับก...

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โดยมีผู้ร่วมรับฟังรวมประมาณ 100 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย...

ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE DAY ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สป.อว. ถ.ศรีอยุธยา โดยมี ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศ. ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และศ. ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. และ ดร.อรสา ภาววิม...

ประกาศวันที่ : 16 มิถุนายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดี...

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564(National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ประกาศวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
แถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดการแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต...

ประกาศวันที่ : 28 พฤษภาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE (Cooperative...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education Program) ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี และประชุมผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยเชิญ ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ...

ประกาศวันที่ : 16 มีนาคม 2564, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ....

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ห้องประชุม 18Aชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นปร...

ประกาศวันที่ : 04 มีนาคม 2564, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ....

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ห้องประชุม 18A ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เก...

ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2564, โดย : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (สสอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม