Loading...

ทุกหลักสูตรที่สถาบันฯ จัดการเรียนการสอนอยู่/มีนักศึกษาอยู่ ในปัจจุบัน

แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่อีเมล์ info@mhesi.go.th

เมื่อออกสิทธิ์ผู้ประสานงานหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ให้กำหนดเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรด้วย จึงจะสามารถเห็นหลักสูตรที่ตนเองได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ ได้

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล CWIE ประจำสถาบันอุดมศึกษา สามารถออกสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับบุคลากรอื่นๆ ในสถาบันฯ ได้ โดยออกสิทธิ์เป็น ผู้ประสานงานหลักสูตร หรือ อาจารย์นิเทศ ตามความเหมาะสมของสถาบันฯ

สามารถติดต่อเพื่อขอให้ สป.อว. ออกสิทธิ์การใช้งานระบบฯ หรือตรวจสอบข้อมูล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล CWIE ประจำสถาบันอุดมศึกษา (1 สิทธิ์ต่อสถาบันฯ เท่านั้น) ได้ที่อีเมล์ cwie.mhesi@gmail.com

หลักสูตรวิชาชีพ เช่น พยาบาล แพทย์ และครู จัดเป็นหลักสูตร CWIE โดยอาจพิจารณาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรว่ามีการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตรงกับการจัดหลักสูตร CWIE รูปแบบใด

มี 3 รูปแบบ คือ 1) แบบแยก (Separate) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีที่สถาบันอุดมศึกษาจนครบตามกำหนด หลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่กำหนด 2) แบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสลับกับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ 3) แบบผสม (Mix) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษาส่วนหนึ่ง และการเรียนภาคทฤษฎีพร้อมการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ การจัดหลักสูตร CWIE ทั้ง 3 รูปแบบต้องเป็นความร่วมมือจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ
หากมีข้อสงสัยอื่น ๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถส่งคำถามมา ได้ที่ cwie.mhesi@gmail.com