Loading...

โครงการทูต CWIE 
(Cooperative and Work Integrated Education Ambassador)

หลักการและเหตุผล 
        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ได้เล็งเห็น ความสำคัญของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง มาตั้งแต่ปี 2545 โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ต่อมาในปี 2562 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE โดยการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิตและเปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา สามารถเชื่อมโยง ทฤษฎีกับการปฏิบัติ บูรณาการโลกของการศึกษากับโลกของการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อปูทางสู่การประกอบอาชีพ และพัฒนาอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
        สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education - CWIE) เป็นการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) อิงฐานสมรรถนะ (Competencies - based) โดยสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันออกแบบและร่วมพัฒนา (Co-design) หลักสูตร โดยให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที หลังสำเร็จการศึกษา (Ready to work) 
        ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ สป.อว. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตร CWIE ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีเครือข่าย CWIE 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE การจัดงาน CWIE DAY การดำเนินการโครงการความร่วมมือกับ EEC เป็นต้น โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถ ผลิตบัณฑิต CWIE ได้มากกว่า 79,000 คน มีสถาบันอุดมศึกษาจัด CWIE เกือบ 100 แห่ง และมี สถานประกอบการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัด CWIE เกือบ 20,000 แห่ง 
        อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ได้จากการส่งเสริมการจัดหลักสูตร CWIE ทั้งจำนวนบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การจัด หลักสูตร CWIE เป็นที่รู้จักของทุกภาคส่วนและขยายผลในวงกว้าง นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญรวมทั้งประโยชน์ ของหลักสูตร CWIE สป.อว. จึงได้จัดทำโครงการทูต CWIE ขึ้น เพื่อให้มีตัวแทนในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ CWIE ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะทำให้นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการเข้าร่วมในการจัดหลักสูตร CWIE เพิ่มมากขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะและศักยภาพ พร้อมในการทำงาน ซึ่งจะเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. มีผู้แทนในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับ CWIE ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป
  2. มีผู้แทนในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตร CWIE และกิจกรรมต่างๆ ที่ สป.อว. ดำเนินการขับเคลื่อน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ ความรู้ ทางด้าน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ CWIE
  3. มีผู้แทนในการโน้มน้าว จูงใจและเป็นกระบอกเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การให้ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร CWIE เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ของสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการและภาคีที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมจัดหลักสูตร CWIE
  4. เป็นผู้แทนในการสร้างความสัมพันธ์ ให้กับผู้ร่วมดำเนินการ CWIE ทั้งในระดับ สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการจัดหลักสูตร CWIE ที่เข้มแข็ง
  5. เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับ CWIE ในด้านต่างๆ เช่น ด้านประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านทักษะวิชาชีพ เป็นต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2) กองยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (10400) โทรศัพท์ 0-2039-5607-9 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cwie.mhesi@gmail.com

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ CWIE และ สามารถนำไปขยายผลในการส่งเสริม CWIE ในวงกว้างได้มากขึ้น
  2. สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ ตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดหลักสูตร CWIE และร่วมในการจัดหลักสูตร CWIE เพิ่มมากขึ้น
  3. สป.อว. ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการจัดหลักสูตร CWIE ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น