Loading...

ข่าว/กิจกรรม

อว. นำร่อง อบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม (ฉบับปรับปรุงใหม่) มุ่งยกระดับสมรรถ...

นายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) สป.อว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนำร่อง “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2566” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแ...

ประกาศวันที่ : 03 พฤษภาคม 2567, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
สป.อว. เร่งพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE เพื่อยกระดับมาตรฐานคณาจารย์น...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) หรือ CWIE เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูงพร้อมทำงาน...

ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2567, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. ผลักดันหลักสูตร CWIE + EEC Model Type A Matching Day ส่งเสริมการผลิตกำลังคนตอบโจทย์ 12 กลุ่มอุตส...

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ CWIE + EEC Model Type A Matching Day เพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้า...

ประกาศวันที่ : 25 มกราคม 2567, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
dsadasdasdasdas

dasdadasdas

ประกาศวันที่ : 15 พฤษภาคม 2567, โดย : dasdasdasdasdas
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ

วีดิทัศน์ เกี่ยวกับ “CWIE”

Cooperative and Work Integrated Education : CWIE

“สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ “CWIE” เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) บนฐานสมรรถนะ (Competencies-based) ให้นักศึกษาได้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จ การศึกษา (Ready to Work) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิตและสถานประกอบการ ฝ่ายผู้ใช้บัณฑิต (University-workplace Engagement) สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ และนักศึกษา ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-win-win Benefit)

เอกสารเผยแพร่

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ