ประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รูปแบบ CWIE ระดับเคร...

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนล่าง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดังนี้-เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ เมื่...

ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. หารือการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Demand และ Supply

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมการจัดการงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทร...

ประกาศวันที่ : 03 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ หลังสถาน...

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตร CWIE เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 18A อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจาก BOI สกพอ. กระทรวงแรงงานและที...

ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
เอกสารดาวน์โหลด
(ร่าง) แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรและการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education Guideline)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2563 และปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ