ประชาสัมพันธ์
สป.อว. จัดเต็มเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ระห...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 : ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการพัฒนาและกำหนดสมรรถนะคณาจารย์นิเทศและผู้น...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องมะลิ ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและกำหนดสมรรถนะของคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE และปรับปรุงหลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงาน CWIE ผ่านระบบ Zoom Video...

ประกาศวันที่ : 02 สิงหาคม 2565, โดย : ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รูปแบบ CWIE ระดับเคร...

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนล่าง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดังนี้-เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ เมื่...

ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้...

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทค...

ประกาศวันที่ : 03 สิงหาคม 2565, หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โดย : cwie rmutt
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้าน CWIE กับบริษ...

สำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทางด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน WiL (Work – integrated Learning) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี รองอธิการบดี ดร.สันธยา ชูทรัพย์ และคณะผู้บร...

ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม 2564, หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, โดย : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนล่างจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่...

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร แม่ข่ายฯ จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมในครั้งนี้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พั...

ประกาศวันที่ : 27 กันยายน 2565, หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร, โดย : งานส่งเสริมการจัดการศึกษา กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
เอกสารดาวน์โหลด
TOR + ฟอร์มเสนอหลักสูตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับตลาดแรงงาน 2565
ดาวน์โหลด
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม