ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดี...

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่อง รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2565(National Cooperative and Work Integrated Education Award)

ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รูปแบบ CWIE ระดับเคร...

เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนล่าง โดยมีสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ดังนี้-เครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายเครือข่ายฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ เมื่...

ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
อว. หารือการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน Demand และ Supply

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารอุดมศึกษา 2 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกรมการจัดการงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทร...

ประกาศวันที่ : 03 กันยายน 2564, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
เอกสารดาวน์โหลด
TOR + ฟอร์มเสนอหลักสูตร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3) โครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ CWIE เพื่อรองรับตลาดแรงงาน 2565
ดาวน์โหลด
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม