ประชาสัมพันธ์
อว. เร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type Aในส...

3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเทียนกิ่ง ชั้น 3 โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทา จังหวัด ชลบุรี / ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรตามแนวทาง Demand Driven Education (CWIE + EEC Mod...

ประกาศวันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2566, โดย : โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
สป.อว. เดินหน้าอบรมระบบการใช้งานและระบบรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ให้แก่สถาบันอุด...

สป.อว. ได้ลงพื้นที่จัดการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล CWIE และระบบรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอุดมศึกษาและการรายงานผลการดำเนินงาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 – 23 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม 206 คน ซึ่งได้รับเกียรติ...

ประกาศวันที่ : 16 มกราคม 2566, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
สป.อว. จัดเต็มเสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์ระห...

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 : ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด...

ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2565, โดย : กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กคอ.) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2)
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้...

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทค...

ประกาศวันที่ : 03 สิงหาคม 2565, หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โดย : cwie rmutt
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ออนไ...

งานสหกิจศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2/2565 ระหว่างวันที่ 3-4,7-8 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา...

ประกาศวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2565, หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม, โดย : ว่าที่ ร.ต.หญิงปริฉัตร ปิดตะ
ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา

ประกาศวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2566, หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, โดย : ดร.พงศกร พิมพะนิตย์
ไม่พบข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ
เอกสารดาวน์โหลด
แบบเสนอข้อมูล (Template) ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม